Regulamin Bokserskiego Klubu Rekreacyjnego Gladiator

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE: Niniejszy regulamin, określa prawa i obowiązki Klientów Bokserskiego Klubu Rekreacyjnego ,,Gladiator” 15-327 Białystok ul .Wiadukt 8

Bokserski Klub Rekreacyjny ,,Gladiator’’ świadczy usługi w zakresie: zajęć sportowo-rekreacyjnych z technik boksu.

§ 2

Z usług Klubu mają prawo korzystać wszyscy chętni zwani dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn.12 września 2001r. (Dz. U. Nr. 101 poz. 1095 par. 2.1 pkt. 6) złożą podpisane własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno - sportowych.

§ 3

Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

§ 4

Właściciel Klubu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyn.

§ 5

Korzystający z usług Klubu są zobowiązani do wykupienia karnetu miesięcznego. Opłata za korzystanie z usług jest uiszczona z góry, przed wydaniem karnetu - zgodnie z obowiązującym cennikiem. Klienci, którzy nie uiścili należnych opłat nie są wpuszczani na zajęcia Klubu .Warunkiem otrzymania karnetu jest zapoznanie się z regulaminem Klubu , podpisanie formularza osobowego oraz uiszczenie opłaty.

§ 6

Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji lub nie korzystania z usług Klubu. Niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.

§ 7

Wykupiony karnet miesięczny jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Karnet jest honorowany tylko w danym miesiącu i nie podlega przesunięciu na inny termin. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie karty wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z Klubu bez prawa ubiegania się o zwrot wpłaconych opłat.

§ 8

Karnety wystawiane są na czas określony. Klub jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może być On nieczynny w okresie świątecznym.

§ 9

Klient jest zobowiązany każdorazowo w przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – poinformować trenera o takim stanie lub zdarzeniu przed zajęciami.

§ 10

Za przedmioty i rzeczy pozostawione na terenie Klubu, Boks Klub nie ponosi odpowiedzialności. Rzeczy wartościowe członek Klubu wnosi na własną odpowiedzialność, Klub nie prowadzi depozytu dla przedmiotów wartościowych należących do członków Klubu.

§ 11

W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne - inne od tego, w którym się przyszło do Klubu - z czystą podeszwą oraz strój sportowy.

§ 12

Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących - sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren Klubu zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.

§ 13

Bokserski Klub Rekreacyjny ,,Gladiator’’ zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, cen, godzin otwarcia, planu zajęć oraz Instruktora. O wszelkich zmianach klienci będą informowani.

§ 14

Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia klubu.

§ 15

W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu klubu.

§ 16

Klienci nie mogą prowadzić prywatnych zajęć na terenie Klubu dla innych członków Klubu.

§ 17

Członkowie Klubu ponoszą pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom znajdującym się na terenie Klubu, a także za szkodę i zniszczenia wyrządzone w Klubie.

§ 18

Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient odpowiadał będzie prawnie lub finansowo.

§ 19

Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego, naruszenia zasad współżycia społecznego i porządku na terenie Klubu lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z Klubu Klient zostanie powiadomiony ustnie przez właściciela. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie zwracana jest równowartość nie wykorzystanego karnetu ani w całości, ani w części.

§ 20

Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów.

§ 21

Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała, kontuzji lub utraty czy pogorszenia zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu. Klub nie ponosi także odpowiedzialności w przypadku niestosowania się klienta do wskazówek i zaleceń trenera.

§ 22

Aby uzyskać rachunek za usługi świadczone przez Klub prosimy o pozostawienie pełnych danych odbiorcy. Rachunki wydawane są w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi.

§ 23

Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.

§ 24

Instruktor sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do instruktora Klubu.

Regulamin Klubu obowiązuje od 03.01.2011r.